MindWave CV
Guldendellestraat 59
3070 Kortenberg

Privacy Statement

ALGEMENE BEPALINGEN

Inleiding

 1. Dit Privacy Statement legt uit wat we met uw persoonsgegevens doen en is van toepassing op de registratie en verwerking van alle persoonsgegevens die u op eender welke wijze aan MindWave CV verstrekt.
 2. Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen tegenover u.
  MindWave CV hecht het grootste belang aan de privacy van uw persoonsgegevens en zal deze alleen gebruiken voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden.
 3. Dit Privacy Statement is van toepassing op de persoonsgegevens van onze website gebruikers, kandidaten, klanten, leveranciers en andere mensen met wie we contact op zouden kunnen nemen om meer te weten te komen over onze kandidaten.
 4. Met het oog op de relevante wetgeving op gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens MindWave CV.
 5. MindWave CV heeft het recht dit Privacy Statement op elk gewenst moment aan te passen of te wijzigen.
 6. Indien enige bepaling uit dit Privacy Statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd is met de wet, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.
 7. MindWave CV zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacy Statement blijven onverminderd van kracht.
 8. Op dit Privacy Statement is het Belgisch recht van toepassing. De rechter te Brussel is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Definities

Kandidaten – hieronder vallen alle sollicitanten voor alle functies die door MindWave CV geadverteerd of gepromoot worden, waaronder vaste interne contracten, deeltijdse- en tijdelijke posities en freelance opdrachten bij klanten van MindWave CV; tevens vallen hieronder de mensen die een open sollicitatie naar MindWave CV gestuurd hebben die geen betrekking had op een specifieke baan. Individuele opdrachtnemers, freelancers en werknemers van leveranciers die voorgesteld worden voor functies bij klanten van MindWave CV als onderdeel van een MSP-aanbod of anderszins worden als kandidaten behandeld voor de toepassing van dit Privacy Statement.

Klanten – onder deze categorie vallen onze klanten en anderen aan wie MindWave CV diensten verleent bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten..

Managed Service Provider (MSP) Programma’s – het uitbesteden van het management van extern personeel (waaronder freelancers, onafhankelijke opdrachtnemers en tijdelijke werknemers) door klanten aan een externe recruitmentprovider.

Recruitment Process Outsourcing (RPO) diensten –volledige of gedeeltelijke uitbesteding van het recruitmentproces voor vaste werknemers aan een recruitmentprovider.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening is van toepassing op 25 mei 2018 en elke verwijzing ernaar moet op die manier geïnterpreteerd worden dat enige nationale wetgeving die de verordening implementeert inbegrepen is

Personeel – hieronder vallen medewerkers en stagiaires die direct betrokken zijn bij MindWave CV, evenals bepaalde andere mensen die betrokken zijn bij dienstverlening aan MindWave CV. Onder Personeel vallen geen individuen die door MindWave CV zijn ingehuurd met het doel bij klanten geplaatst te worden buiten het kader van een RPO/MSP-overeenkomst (bijv. projectsourcing, uitzendarbeid). Deze personen worden op dezelfde manier behandeld als de ‘Kandidaten’ van MindWave CV en vallen onder dit Privacy Statement. Op dezelfde manier vallen onafhankelijke opdrachtnemers en consultants die diensten verlenen voor MindWave CV onder de definitie van ‘Leverancier’ voor de doeleinden van dit Privacy Statement.

Leveranciers – verwijst naar partners en bedrijven en onafhankelijke opdrachtnemers en freelancers die diensten aan MindWave CV verlenen. In bepaalde gevallen zal MindWave CV de diensten die het verleent aan klanten uitbesteden aan externe leveranciers die diensten uitvoeren namens MindWave CV. Leveranciers die individuele opdrachtnemers, freelancers of werknemers van leveranciers zijn voor gegevensbeschermingsdoeleinden zullen behandeld worden als Kandidaten. In deze context verlangt MindWave CV van leveranciers dat zij de relevante onderdelen van dit Privacy Statement aan hun werknemers communiceren.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van MindWave CV dient u de voor de werkzaamheden/diensten van MindWave CV nodige persoonsgegevens te verstrekken.

 1. Kandidaatgegevens: Om te bekijken of u geschikt bent voor onze interne, openstaande vacatures en ervoor te zorgen dat we u bij onboarding aansluitende projecten kunnen aanbieden, dienen wij bepaalde gegevens van u te verwerken.
  Wij verzamelen enkel informatie die ons zal helpen bij het vinden van een gepaste opdracht, zoals uw naam, uw leeftijd, contactgegevens, opleidingsgegevens, arbeidsverleden, …
  Afhankelijk van de omstandigheden en de geldende lokale wetten en voorschriften, is het mogelijk dat wij medische informatie of details over criminele veroordelingen verzamelen.
 2. Klantengegevens: De gegevens die we over klanten verzamelen is zeer beperkt. Wanneer u klant bent, verzamelen wij enkel uw contactgegevens, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen uw organisatie zodat wij onze diensten kunnen verlenen m.n. het aanleveren van kandidaten voor detacheringsopdrachten.
 3. Personeelsgegevens: Wij dienen bepaalde gegevens van u te verwerken: uw kandidaat gegevens en eveneens uw loon en loonfiches, de naam van een contactpersoon in geval van nood, de evaluatieformulieren en payroll informatie.
 4. Leveranciersgegevens: We hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze leveranciers nodig m.n. contactgegevens binnen uw organisatie (namen, telefoonnummers an e-mailadressen) en uw bankgegevens zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent.
 5. Websitegebruikers: We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze websitegebruikers die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het populairst is.
 6. Mensen van wie wij gegevens ontvangen van kandidaten en personeel, zoals referentie- en contactpersonen voor noodgevallen : om kandidaten op een veilige wijze passende baankansen aan te kunnen bieden en te voorzien in elke mogelijke gebeurtenis voor hen en ons personeel, hebben we enige basis achtergrondinformatie nodig.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

 1. Persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt, bijvoorbeeld:
 • het achterlaten van uw gegevens op de website van MindWave CV of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het registratieproces;
 • het achterlaten van een geprint cv op een kantoor van MindWave CV;
 • het mailen van uw cv naar een personeelslid van MindWave CV;
 • bij het registratieproces op kantoor alvorens de start van het sollicitatiegesprek;
 • het solliciteren via een aggregator, die u vervolgens doorstuurt naar de website van MindWave CV;
 • het invoeren van persoonsgegevens op een microsite van MindWave CV;
 • via social media zoals Facebook, Linkedin of Twitter;
 • waar u als klant proactief contact met ons opneemt per telefoon of e-mail;
 • waar wij van u een visitekaartje ontvangen;
 
 1. Persoonsgegevens via andere bronnen, bijvoorbeeld:
 • uw referentiepersoon kan persoonlijke informatie over u geven;
 • onze klanten kunnen persoonlijke informatie over u met ons kunnen delen;
 • als u ons op Facebook ‘liked’ of ons via Linkedin volgt, dan ontvangen we uw persoonlijke informatie via deze sites;
 • we kunnen ook informatie over u verzamelen door te zoeken op LinkedIn en andere vacaturesites;
 • een MSP leverancier kan persoonlijke informatie over u met ons delen;
 • wanneer u als klant vermeld wordt op een deelnemerslijst van relevante evenementen;
 
 1. Persoonsgegevens die we via onze website verzamelen:
  We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze website gebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt, de taal waarin u onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is.
  We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies.

Waar we uw gegevens voor gebruiken

 1. De door u aan MindWave CV verstrekte persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt:
  1. om uw inschrijving uit te kunnen voeren en te beheren;
  2. om deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
  3. om u gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van MindWave CV 
  4. om met u een Werknemers-/werkgeversrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en (ter zake) een personeels-, financiële- en salarisadministratie te voeren;
  5. om u werk, opdrachten, opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden;
  6. om uw geschiktheid voor een bepaalde opdracht te beoordelen;
  7. om u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van MindWave CV;
  8. om u bij Opdrachtgevers en/of relaties van MindWave CV werkzaamheden, diensten en/of projecten te laten uitvoeren;
  9. om u te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van MindWave CV;
  10. om u te informeren over zaken die voor u naar het oordeel van MindWave CV van belang zijn (waaronder (nieuwe) opdrachten, door MindWave CV georganiseerde opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden, teambuildings etc.);
  11. om u te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Website;
  12. om derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door u van de Website van MindWave CV, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
  13. om deze te verstrekken aan Verwerkers die door MindWave CV zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
  14. om de arbeidsmarkt en het eigen bestand met Betrokkenen te analyseren;
  15. om uw Profiel en/of curriculum vitae, nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd op de Website van MindWave CV te plaatsen;
  16. om u periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante documenten, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover u hiervoor in aanmerking komt);
  17. om deze te gebruiken en door te geven aan Opdrachtgevers, relaties, onderaannemers van MindWave CV en eventueel overheidsinstanties;
  18. in zeldzame gevallen is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen;
  19. het is mogelijk dat we geautomatiseerde technologieën gebruiken. Waar gepast zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren.
 2. Door zich bij MindWave CV in te schrijven verleent u MindWave CV het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen u en MindWave CV.
 3. U kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat uw Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om u per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van MindWave CV, waaronder de producten en diensten van door MindWave CV zorgvuldig geselecteerde partners. U kan de door u verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar hr@mindwave.b
 4. Indien uw gegevens worden gebruikt door MindWave CV om u per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door MindWave CV aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan u zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar hr@mindwave.be  met het verzoek uw gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën personen:

 • Elk van de aandeelhouders in onze groep;
 • Klanten en prospecten;
 • Huidige, voormalige of beoogde opdrachtgevers, opleiders en exameninstituten;
 • Belasting-, audit- of andere autoriteiten;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren;
 • Derden zoals IT-providers en documentopslag providers;
 • Platformen voor marketing technologie en leveranciers;
 • In geval van kandidaten: potentiële werkgevers en andere recruitmentbureaus/organisaties, partners bij derden, vacaturesites job aggregators, MSP leveranciers.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

 1. MindWave CV spant zich tot het uiterste in om passende en organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van MindWave CV, die namens MindWave CV toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden tot geheimhouding.
 2. Ondanks de door MindWave CV genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. MindWave CV kan hiervoor nimmer op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.
 3. MindWave CV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derden, aan wie deze gegevens op grond van dit Privacy Statement of met uw toestemming zijn verstrekt. Tevens is MindWave CV niet aansprakelijk voor het niet naleven van de geldende wet en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derden.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Kandidaten

De persoonsgegevens van kandidaten worden 2 jaar na het intern afsluiten van uw dossier bijgehouden. De persoonsgegevens van vaste medewerkers die effectief bij ons gewerkt hebben, worden 10 jaar bijgehouden na het intern afsluiten van uw dossier. Het intern afsluiten van uw dossier wordt bepaald op basis van onderstaande criterium: Wanneer er geen samenwerking met MindWave wordt aangegaan.

Na het verstrijken van bovenstaande termijn zult u alvorens wij overgaan tot het definitief verwijderen van uw dossier hiervan verwittigd worden. Op basis van dit schrijven kunt u alsnog aangeven dat u langer in de database wenst behouden te blijven met het oog op een eventuele toekomstige samenwerking.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Personeel

De persoonsgegevens van personeel worden 10 jaar na stopzetting van de arbeidsovereenkomst bewaard.

Klanten / prospecten

De persoonsgegevens van klanten worden 10 jaar na het intern afsluiten van uw dossier bijgehouden.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Leveranciers

De persoonsgegevens van leveranciers worden 10 jaar na laatste facturatie van uw dossier bijgehouden.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Website Gebruikers

De persoonsgegevens van website gebruikers worden gedurende 26 maanden bewaard.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van MindWave CV voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal 2.500 euro per gebeurtenis en maximaal 5.000 euro per kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van MindWave CV zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft in?

Zelfs indien we al persoonsgegevens van u hebben heeft u nog steeds verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens. We doen ons best onverwijld op uw verzoek te reageren en doen dit in ieder geval in overeenstemming met de voorschriften van geldende wetten. Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.

 1. Recht op bezwaar: Indien we uw gegevens gebruiken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen en u bent het hier niet mee eens, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen). Over het algemeen zullen we het alleen met u oneens zijn indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten, dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.
 3. Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: u kunt ons op elk moment vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en u kunt ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te verwijderen. Het is mogelijk dat we u vragen uw identiteit te verifiëren.
 4. Recht op verwijdering: in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben) heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te “wissen”. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen) en zullen het alleen met u oneens zijn indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn. Indien we akkoord gaan met uw verzoek, zullen we uw gegevens verwijderen, maar nemen we over het algemeen aan dat u wilt dat we uw naam noteren op een lijst met personen die er de voorkeur aan geven niet door ons benaderd te worden. Op deze wijze minimaliseren we de kansen dat in de toekomst contact met u opgenomen wordt mochten uw gegevens in op zichzelf staande omstandigheden verzameld worden. Indien u liever niet heeft dat we dit doen, kunt u dit aangeven.
 5. Het recht op het beperken van verwerkingIn bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanningen vergt.
  De omstandigheden waarin u het recht heeft te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken zijn:
  • Wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die we over u verwerken aanvecht. In dit geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt worden voor de periode waarin de nauwkeurigheid van uw gegevens wordt geverifieerd;
  • Wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen. In dat geval kunt u verzoeken dat de gegevens beperkt worden terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens verifiëren;
  • Wanneer de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, maar u er de voorkeur aan geeft onze verwerking te beperken in plaats van uw gegevens geheel te laten verwijderen;
  • Wanneer we geen verdere noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, maar u deze gegevens nodig heeft om strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.
 1. Recht op rectificatieU heeft tevens het recht om ons te verzoeken enige inaccurate of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben te rectificeren. Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanningen zou vergen.
 2. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien u wenst, heeft u het recht om uw data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. We zullen u hierbij helpen – ofwel door de gegevens direct voor u over te dragen, ofwel door u te voorzien van een kopie in een veel gebruikt machinaal leesbaar formaat.
 3. Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit u heeft hetrecht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, kan u een e-mail sturen naar hr@mindwave.be  

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u verwerken accuraat en actueel is.

Gelieve ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen.

Hoe worden uw gegevens international opgeslagen en doorgegeven?

Teneinde u de beste diensten te kunnen aanbieden en de doelstellingen zoals vermeld in dit Privacy Statement te kunnen uitvoeren is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven:

 • aan derden (zoals adviseurs of andere leveranciers van MindWave CV);
 • aan klanten overzee;
 • aan klanten binnen uw land die, op hun beurt, uw data international zouden kunnen doorgeven;
 • aan een cloud-gebaseerde opslag provider;
 • aan andere derden.

We willen ervoor zorgen dat uw gegevens op een veilige wijze opgeslagen en doorgegeven worden. We zullen derhalve uitsluitend gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (dwz de lidstaten van de Europese Unie, samen met Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) doorgeven wanneer dit in overeenstemming is met de wetgeving op gegevensbescherming en de methode van doorgifte passende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld door een overeenkomst inzake doorgifte van gegevens waarin de standaard contractuele bepalingen zijn opgenomen zoals aangenomen door de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken in de EER aan verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in rechtsgebieden zonder gepaste wetten op gegevensbescherming.

Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens

Gerechtvaardigde belangen

6 lid 1 f AVG is hier het relevante artikel – het stelt dat we uw gegevens kunnen verwerken wanneer het “noodzakelijk [is] voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (…).”

 1. Kandidaatgegevens: Het is redelijk te verwachten dat als u op zoek bent naar werk of professionele informatie uit uw cv op een vacaturesite of professionele netwerksite heeft geplaatst, u er akkoord mee gaat dat we uw gegevens verzamelen en uw persoonsgegevens gebruiken om uw vaardigheden te toetsen aan onze interne vacaturebank.
  Na onboarding moeten we uw gegevens ook gebruiken voor onze interne administratieve activiteiten, zoals payroll.
 2. Klantengegevens: Om te kunnen garanderen dat we u de best mogelijke dienst verlenen slaan we uw persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van individuele contacten binnen uw organisatie op en houden we (on)gestructureerde verslagen bij van onze gesprekken, bijeenkomsten, geregistreerde vacatures en plaatsingen. Van tijd tot tijd kunnen we u vragen deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. We achten dit gebruik van uw gegevens noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als organisatie die detacheringsdiensten voor u verzorgt.
 3. Leveranciersgegevens: We slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen uw organisatie en uw financiële gegevens op, om het ontvangen van uw diensten als een van onze leveranciers en het betalen van uw diensten te faciliteren.
  Al deze activiteiten zijn noodzakelijk binnen de reikwijdte van onze gerechtvaardigde belangen als ontvanger van uw diensten.
 4. Mensen van wie we gegevens ontvangen van kandidaten en personeel, zoals referenties: Als een kandidaat of een aspirant-personeelslid u heeft opgegeven als een van zijn referenties, dan gebruiken we uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen voor een referentie. Dit is onderdeel van de procedure voor kwaliteitsgarantie en daarom achten wij dit noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als een organisatie die zelf mensen in dienst neemt om daarna te detacheren.

Toestemming

In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen, zal deze toestemming een opt-in toestemming zijn.

4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” 

In gewone mensentaal betekent dit dat:

 • u ons uw toestemming vrij moet geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk zetten;
 • u moet weten waar u mee instemt;
 • u de controle moet hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming geeft;
 • u uw toestemming moet geven door middel van een duidelijke actieve handeling.

We zullen de toestemmingen die u op deze manier gegeven heeft bijhouden.

U heeft het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, door een e-mail te sturen naar hr@mindwave.be

Contract

Van zodra er een contractuele relatie bestaat tussen partijen zal de verwerking van uw persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst.

Uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures

Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn om persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. De AVG staat dit toe wanneer de verwerking ‘noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid’.

AANVULLENDE BEPALINGEN

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) van toepassing indien en voor zover u gebruik maakt van de Website van MindWave CV

Website

 1. MindWave CV is verantwoordelijk voor de inhoud van de Website www.mindwave.been alle websites dat MindWave CV beheert.
 2. De Website van MindWave CV is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s) en/of Community Network(s).
 3. Elke Betrokkene kan de Website van MindWave CV bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan MindWave CV door te geven.

Verwijzingen en links

De Website van MindWave CV bevat soms verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. MindWave CV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. MindWave CV raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat u op de hoogte bent van hoe deze derden met uw Persoonsgegevens omgaan.

Gebruik logbestanden

De Website van MindWave CV verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, de datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar u bent doorgelinkt naar de Website van MindWave CV, het IP-adres van uw Internet Service Provider, uw besturingssysteem, de onderdelen, informatie en pagina’s van de Website die u heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat u doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van MindWave CV te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

Algemene informatie over ons Cookie beleid

We proberen je als bezoeker van onze site een zo aangenaam mogelijke ervaring te bezorgen. 
Daarnaast proberen we informatie op maat en aangepast aan jouw surf profiel aan te bieden. Hiervoor gebruiken we onder andere cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee u deze website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc of in het geheugen van uw smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de ‘levensduur’ van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw toestel zal blijven) en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Wij gebruiken cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website of (mobiele) applicatie die je bezoekt over het algemeen makkelijker en sneller. Ze helpen je bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Als we je dankzij een cookie kunnen identificeren, hoef je trouwens niet altijd dezelfde gegevens in te voeren, zoals bijvoorbeeld je logingegevens.

Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites en (mobiele) applicaties interessanter te maken voor jou. Dat doen we door die inhoud aan te passen aan jouw persoonlijke smaak en behoeften.

We gebruiken cookies ook om je surfgedrag in kaart te brengen. Hoe ben je op onze website terechtgekomen? Hoelang heb je deze gebruikt? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de voorkeuren en noden van jou en al onze andere gebruikers. Ten slotte kunnen we die data gebruiken om bepaalde rapporteringsverplichtingen na te komen.

Welke types van cookies gebruiken we en voor welke doeleinden

Functionele Cookies

De functionele Cookies onthouden informatie die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s. Zo hoef je niet altijd al je gegevens of voorkeuren opnieuw in te vullen of aan te duiden.

Ze laten je toe te reageren op onze websites en het uitzicht van onze website te optimaliseren.

Analytische Cookies

Analytische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze onlinediensten worden gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen. Hoe ben jij op onze webpagina terechtgekomen? Op welke onderdeel of pagina breng je de meeste tijd door? Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze onlinediensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

Social media Cookies

Social media cookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op onze websites mogelijk te maken. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om informatie die je interessant vindt te delen met vrienden of collega’s.

Ook informeren ze ons of je bijvoorbeeld via social media op onze site terecht gekomen bent.

Een overzicht van de Cookies die we gebruiken

Welke cookies we gebruiken hangt af van welk onderdeel van onze website je terecht komt. Hieronder een overzicht:

Google Analytics: Rapporteert over het gebruik van pagina’s, online formulieren, documenten en andere onderdelen van onze website.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd of zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. U kunt de cookies ook handmatig van uw toestel verwijderen of dit automatisch door uw browser laten doen na elk bezoek van de website. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser.

Als u de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat u bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als u later naar deze website terugkeert. Bepaalde pagina’s zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.

HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft betreffende dit Privacy Statement en de manier waarop MindWave CV uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan u deze per e-mail aan hr@mindwave.be  kenbaar maken of een brief sturen naar adres Guldendellestraat 59, 3070 Kortenberg.

MindWave CV brengt u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van het gevolg dat MindWave CV heeft gegeven aan het verzoek:

 • Inwilliging van het verzoek
 • Onmogelijkheid om binnen een maand het gevolg van het verzoek aan u kenbaar te maken wegens de complexiteit van het verzoek.
 • Weigering van het verzoek en de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of beroep in te stellen bij de rechtbank.
 • De noodzaak tot bijkomende informatie bij twijfel omtrent de identiteit van de aanvrager. 

De verzoeken worden in principe kosteloos door MindWave CV ingewilligd tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In dat geval mag MindWave CV een redelijke administratieve vergoeding aanrekenen of het verzoek weigeren.

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be .